نویسنده = سعید آجلی
بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 51-64

حمید رضا آقایی؛ مهدی ورسه ای؛ سعید آجلی؛ مهدی کمالی دولت آبادی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس