نویسنده = علیرضا حسین پور کاسگری
تحلیل عوامل اثرگذار بر انتخاب پوشش غیرمتعارف توسط جوانان (مطالعه موردی: بانوان در منطقه دو تهران)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 87-102

نیرالسادات موسوی؛ عبدالرسول مقسم؛ علیرضا حسین پور کاسگری


کمینه سازی ضایعات درمرحله الگوکشی لباس برپایه خلاقیت طراح الگو

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 49-63

سیده کبری حسینی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم


تزئین لباس مجلسی بانوان با استفاده از سیستم هوشمند نوری

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 43-51

فیروزه غریب تهرانی؛ عبدالرسول مقسم؛ علیرضا حسین پور کاسگری


تولید فیلم نانوکامپوزیت بر پایه رزین اپوکسی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 45-50

حمید رضا قربانی؛ علیرضا حسین پور کاسگری


اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-8

سعید شیخ زاده نجار؛ سید محمد عترتی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ بهناز خطیر


اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-46

علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم؛ مهیار سلیمانی اشرفی؛ پیمان ولی پور