نویسنده = حسنی، حسین
بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-26

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی


بررسی ظرفیت جذب انرژی در کامپوزیت های تقویت شده با پارچه های حلقوی پودی سه بعدی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 65-70

رضا حسامی؛ حسین حسنی؛ سعید آجلی؛ علی زادهوش