نویسنده = شیری، علیرضا
ارائه مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت فرش دستباف

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 47-68

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو


شناسایی و تحلیل نیازمندی های مدیریتی صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از دیمتل فازی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-100

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو