دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1397، صفحه 1-66 
3. بررسی اثر ضد باکتری زخم پوش عمل آوری شده با عصاره حنا

صفحه 19-23

احمد صفامهر؛ لاله قاسمی مبارکه؛ پوراندخت گلکار؛ افسانه ولی پوری