دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 1-52 
2. مواد تغییر فاز دهنده و کاربرد آنها در منسوجات

صفحه 10-18

محمد سیف پور؛ مهدی نوری؛ جواد مختاری


5. بررسی تاثیر الیاف گوناگون بر خاصت کشش پذیری قیر

صفحه 31-34

سید مهدی حجازی؛ سید مهدی ابطحی؛ رضا علی پور؛ محمد شیخ زاده