دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1396، صفحه 1-64 
1. اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

صفحه 5-8

سعید شیخ زاده نجار؛ سید محمد عترتی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ بهناز خطیر


4. طراحی نمایشگر لیف نوری در بافندگی حلقوی پودی

صفحه 31-36

علی اکبر مراتی؛ حسن حقیرزواره؛ زهرا خرم طوسی؛ خسرو معدنی پور