دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1396 

مقاله پژوهشی

4. بررسی روش های مختلف تکمیل کالای خواب با عصاره طبیعی آرامش بخش گل یاسمن

صفحه 27-36

محبوبه خانی گوآبادی؛ زهرا مزروعی سبدانی؛ دکتر اکبر خدامی


6. مطالعه مورفولوژی نانو الیاف پلی آمید ۶ الکتروریسی شده به‌روش جت تک نازله و دو نازله دوسویه

صفحه 51-43

مهسا خواص؛ محیا زایر الحسینی؛ محمدعلی توانایی؛ ابوالفضل محمدی گوری