دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-65 
5. مروری بر عملکرد رشته‌سازها در الکتروریسی بدون سوزن

صفحه 29-46

ایمان اسماعیل زاده؛ وحید متقی طلب؛ اکبر خداپرست حقی