دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-80 
6. شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

صفحه 61-68

مسعود کشه فراهانی؛ عبدالرسول مقسم؛ سیده زهرا گوهری