دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، شهریور 1394 

مقاله مروری

1. مروری بر روش های اندازه گیری سطح ویژه مواد و الیاف

صفحه 3-10

رامین خواجوی؛ سحر نجف آبادی


مقاله پژوهشی

2. ارتباط میان ریزساختار و خواص کششی الیاف نایلون ۶کشیده شده در حالت گرم

صفحه 11-20

روح اله سمنانی رهبر؛ محمدعلی توانایی؛ محمدرضا محدث مجتهدی