دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1398، صفحه 1-80