دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، شهریور 1398، صفحه 1-74 

مقاله مروری

2. تاثیر ترکیبات ضد چروک بر خواص فیزیکی پارچه‌های سلولزی

صفحه 15-24

مریم شرزه یی؛ مرضیه قائمی زاده


مقاله پژوهشی

4. بررسی و مدلسازی تأثیر شکل میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی

صفحه 37-47

محمدرضا فلاح زاده؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی