دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1398 
2. تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


4. مروری بر کاربرد نانوالیاف در پزشکی

صفحه 31-44

عطیه قاجاریه؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان