نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی،

2 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی

3 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

4 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به این‌که یکی از مهم ترین عوامل رشد هر صنعتی ایجاد و توسعه نمانام (برند) در آن صنعت می باشد، حمایت از نمانام‌های موجود و کمک به ایجاد نمانام‌های جدید در صنعت پوشاک راه را برای افزایش صادرات و شکوفایی صنعت هموار خواهد ساخت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است و با هدف شناسایی و بررسی مشکلات نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران و ارائه راهکار حل مشکلات از دیدگاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام شده است. به همین منظور پرسشنامه هایی برای دو جامعه هدف مصرف کنندگان و صنعتگران طراحی شد. حجم نمونه مصرف کنندگان 385 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد، 160 پرسشنامه به صورت اینترنتی و 225 پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل گردید. حجم نمونه از صنعتگران نیز 34 پرسشنامه  بود که از این تعداد، 29 پرسشنامه به صورت اینترنتی و 5 پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل گردید. برای بررسی فرضیه های ارائه شده از آزمون فرض با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. بر اساس نتایج، مشخص شد اثرپذیری مصرف کنندگان از اطرافیان رابطه معناداری با خرید پوشاک نشان‌دار دارد و وضعیت مالی مصرف کنندگان رابطه معناداری با شناخته شده بودن نمانام پوشاک دارد. همچنین دیدگاه‌ها و رفتار مشتری در ارتباط با موضوع نمانام مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل مشکلات با استفاده از نظرات تولید کنندگان، صنعتگران و مشتریان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


[1]     حسنی، ع.، موسوی بازرگانی، س. ج.، قدیری نیا، م.، عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری، گردشگری، 1، 38-1، 1392. 
[2]     Davis, S. M., The power of the brand. Strategy & Leadership, 28, 4-9, 2000.
[3]     ملاحسینی، ع.، تاج الدینی، ف.، بررسی تاثیر تنوع کانال های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار پوشاک کرمان، مدیریت بازرگانی، 1، 208-187، 1394.‎
[4]     Zaichkowsky, J. L., The psychology behind trademark infringement and counterfeiting, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 2006.
[5]     Chow, D. C., Enforcement against counterfeiting in the People's Republic of China, Nw. J. Int'l L. & Bus., 20, 447, 1999.
[6]     ابراهیمی ع.، جعفرزاده م.، بزرگی ص.، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری)، تحقیقات بازاریابی نوین، 3، 34-1، 1391.
[7]     وطن‌خواه، ن.، آسیب‌شناسی وضعیت صنایع نساجی ایران (با تاکید بر کارخانه‌های شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1391.
[8]     طباخیان، ل.، حدادیان، ع.، پویا، ع.، نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید، مدیریت بازرگانی، 2، 374-353، 1396.
[9]     کردنائیج، ا.، بخشی زاده، ع.، عسکری پور، ح.، محصولات جعلی و تاثیرشان بر ارزش ویژه برند محصولات اصلی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک در تهران)، مجله بین المللی علوم انسانی، 1، 130-109، 2015.
[10]  ولی پور، پ.، آقاجانی، ف.، مطالعه اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم وآقا (مطالعه موردی: LC Wikiki استان مازندران)، علوم و فناوری نساجی، 4، 27-15، 1396.
[11]  ولی پورپ.، شکارچی م.، بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ برند (مطالعه موردی: ال سی وایکیکی)، علوم و فناوری نساجی، 2، 56-47، 1397.
[12]  سعیدی، م.، ارزیابی تأثیر هویت برند بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مطالعه موردی صنعت پوشاک در تهران)، کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار، تهران، 1397.
[13]  دعایی، ح.، فرزانه حسن زاده، ژ.، مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (مورد مطالعه مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن)، بررسی های بازرگانی، 42، 40-26، 1389.‎