مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با رشد علم و فناوری و ایجاد بازارهای رقابتی در صنعت پوشاک، لزوم کنترل کیفیت، اندازه‌گیری پارامترهای کمی و کیفی و پیش‌بینی خواص محصول نهایی اهمیت به سزایی پیداکرده است. امروزه کارخانه‌های تولیدی به دنبال استفاده از روش‌های بینایی ماشین و الگوریتم‌های مختلف پردازش تصویر هستند، چراکه در این روش‌ها نه‌تنها نیازی به استفاده از دستگاه‌های گران‌قیمت و پیچیده نیست، بلکه با استفاده از یک رایانه و یک دوربین، می‌توان به نتایج بسیار مطلوب در کمترین زمان ممکن دست‌یافت و همچنین خطاها را به حداقل ممکن رساند. در این مقاله، پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه استفاده از بینایی ماشین در صنعت پوشاک مانند اندازه‌گیری بدن انسان و تهیه سایز مناسب بدن، تبدیل الگوی کاغذی به الگوی دیجیتالی قابل تصحیح و سایزبندی، طراحی و طبقه‌بندی مد و پوشاک، پرو مجازی لباس، تشخیص عیوب پوشاک به‌طور خودکار، کاربرد دوربین حرارتی در بررسی راحتی پوشاک مرور شده است.

کلیدواژه‌ها


 .[1]فصاحت ف، کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی مواد نساجی و استخراج پارامترهای پارچه، سمینارکارشناشی ارشد، دانشگاه یزد، (1392)
[2]. Callis.C, Appearance programs with female chronic psychiatric hospital patients:
A comparison of six-week and nine-week treatment interventions. Journal of rehabilitation, Vol.48, No.4, pp. 34, (1982)
[3]. W.James.The Principles of Psychology, Holt, Rinehart and Winston, New york, uSA, (1890)
[4]. Kirtan B. Patel. M. B, Zalte. S. R, Panchal, A Review: Machine vision and its Applications, IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering, Vol. 7, Issue 5, pp. 72-77, (2013)
[5]. Apuzzo. N, 3D body scanning technology for fashion and apparel industry, International Society for Optics and Photonics, In Videometrics ix, Vol. 6491, pp. 64910, (2007)
[6]. Roknabadi. A. D, Latifi. M, Saharkhiz. S, & Aboltakhty. H, Human body measurement system in clothing using image processing, World Applied Sciences Journal, Vol.19, No.1, pp.112-119, (2012)
[7]. Sikaroudi. A. M. E, Ghaffari. S, Yousefi. A, & Naeini. H. S, Foot anthropometry device and single object image thresholding, An International Journal (SIPIJ), Vol.8, No.3, pp.1-12, (2017)
[8]. Capelassi. C. H, Carvalho. M. A, El Kattel. C, & Xu, B. Sizing for the apparel industry using statistical analysis–a Brazilian case study. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 254, No.17, pp. 17-20, (2017)
[9]. دهقان ن، پیوندی پ، استفاده از پردازش تصویر به‌منظور اندازه‌گیری ابعاد دست جهت منسوجات دست پوش، دهمین کنفرانس مهندسی نساجی ایران، (1395)
[10]. Gemini Photo Digitizer, www.geminicad.com, (2010)
 [11]. Lim.H, Automatic Pattern Generation Process for Made-to-Measure, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, Vol 7, No.4, pp.1-11, (2012)
 [12]. Wang. P, Zhang. M. M, Xin. J. H, Pan. Z. G. & Shen, H. L, An image-based texture mapping technique for apparel products exhibition and interior design. Displays, Vol. 24, No.4, pp.179-186, (2003)
[13]. Chen H., Xu Z.J., Liu Z.Q., and Zhu S.C., Composite templates for cloth modeling and sketching, Proceedings of the IEEE Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 943-950, (2006)
[14]. Zhou. B, Chen. X, Fu. Q, Guo. K, & Tan. P, Garment modeling from a single image. In Computer graphics forum Vol. 32, No.7, pp. 85-91, (2013)
 [15]. Chen. X, Zhou. B, Lu. F, Wang. L, Bi. L, & Tan. P, Garment modeling with a depth camera,ACM Transactions on Graphics (TOG), Vol.34, No.6, pp. 203-211, (2015)
[16]. زینل­پور م، پیوندی پ، ایزدان ح، مروری بر روش­های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری، مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، (1396)
[17]. زارع­زاده ط، پیوندی پ، کاهش خستگی کاربر در طراحی سه‌بعدی لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره­ای و خوشه‌بندی فازی، یازدهمین
کنفرانس ملی نساجی ایران، (1397)
 [18]. Borràs A., Tous F., Lladós J., and Vanrell M., High-level clothes description based on colour- texture and structural features, 1st ed, Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, (2003)
 [19]. Hu H.Y. and Lin X., Clothing segmentation using foreground and background estimation based on the constrained delaunay triangulation, Pattern Recogn, Vol.41, pp.158-159, (2008)
[20]. Tseng C.H., Hung S.S., Tsay J.J., and Tsaih D., An efficient garment visual search based on shape context, WSEAS transactions on Computers, pp.119-124, (2009)
 [21]. Yang. M, Yu. K, Real-time clothing recognition in surveillance videos, 2011 18th IEEE International Conference In Image Processing (ICIP), (2011)
[22]. Gallagher A.C, Chen T., Clothing cosegmentation for recognizing people, Proceedings of CVPR, IEEE Computer Society, pp.1-8, (2008)
[23]. Tsay J.J., Lin C.H., Tseng C.H., and Chang K.C., On visual clothing search, Proceedings of the International Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence, IEEE Computer Society, pp.206-211, (2011)
[24]. Tsay.J, Lin. C.H., Lai T.Y., Visual clothing search by shape and style, Inform. technol. J, (2013)
 [25]. Manfredi. M.C, Grana.S, Calderara.R, A complete system for garment segmentation and color classification, Machine Vision and Applications, Vol.25, pp.955-969, (2014)
[26]. Lao. B, Jagadeesh. K, Convolutional neural networks for fashion classification and object detection, (2015)
 [27]. Zhang, Y. Liu, X. Shi, Y. Guo, Y. Xu, C. Zhang, E, & Fang, Z, Fashion Evaluation Method for Clothing Recommendation Based on Weak Appearance Feature. Scientific Programming, (2017)
[28]. پورذاکرس، مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم، انتشارات ندای سبزشمال، چاپ اول، (1385)
 [29]. Schindler. A. Lidy. T, Karner. S, & Hecker. M, Fashion and Apparel Classification using Convolutional Neural Networks. arXiv preprint arXiv, (2018)
[30]. زارع نژاد ز، پیوندی پ، خوشه‌بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم k-means، مجله علوم و فناوری نساجی، صفحه 10-3، (1391)
[31]. مزدک ز، پیوندی پ، استفاده از روش خوشه‌بندی k-means در استخراج و طبقه‌بندی طرح سنگشورپوشاک جین، اولین کنفرانس بازشناسی
الگو و تحلیل تصویر ایران، (1391)
.[32] زارع نژاد ز، پیوندی پ، استفاده از الگوریتم k-means در دسته‌بندی طرح لباس (مطالعه موردی چادر)، ششمین کنفرانس داده‌کاوی ایران، (1391)
 [33]. Hauswiesner. S, Straka. M, & Reitmayr. G, Image-based clothes transfer, (2011)
 [34]. Shaikh. A. A, Shinde. P. S, Singh. S. R, Chandra. S, & Khan. R. A, A review on virtual dressing room for e-shopping using augmented reality, Int. J. Soft Comput. Eng. (IJSCE), Vol.4, No.5, pp.98-102, (2014)
 [35]. Hsu, C. Y, Yen. C. H, Ma. W. C, & Chien. S. Y, TDTOS–T-shirt Design and Try-On System
[36]. Traumann. A, Anbarjafari. G, & Escalera.S, A new retexturing method for virtual fitting room using kinect 2 camera, In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition workshops, pp. 75-79, (2015)