تاثیر سفیدگری و رنگرزی طبیعی الیاف چوب بر خواص کامپوزیت چوب-پلاستیک زمینه پلی‌وینیل‌کلراید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشکده شیمی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش، روشی جدید برای تولید کامپوزیت چوب-پلاستیک زمینه پلی وینیل کلراید با ویژگی‌های رنگی، مکانیکی و ضد میکروبی بهبود یافته بررسی شده است. در این راستا ابتدا الیاف چوب با کلریت سدیم سفیدگری و لیگنین زدایی شده و پس از آن با رنگزای طبیعی مستخرج از پوست گردو رنگرزی شده است. در مرحله بعد کامپوزیت چوب-پلاستیک با ترکیب الیاف چوب عمل آوری شده و پلیمر پلی وینیل کلراید انجام شده است. پس از سفیدگری، مقدار % 8/58 از لیگنین الیاف چوب از سلولز جدا شده و شفافیت الیاف چوب افزایش یافته است. شکل شناسی سطح کامپوزیت به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مطالعه شده است. همچنین، تاثیر سفیدگری و رنگرزی طبیعی بر رنگ، خواص مکانیکی و خاصیت ضد میکروبی کامپوزیت های تولید شده ارزیابی شده است. کامپوزیت‌های عمل شده با الیاف چوب رنگرزی شدهفعالیت ضد میکروبی بالایی در برابر دو باکتری Escherichia coli و Staphylococcus aureus نشان داده و میزان کاهش باکتری ها % 100 بوده است. همچنین، نتایج نشان دادند که تاثیر تابش نور خورشید بر رنگ کامپوزیت ناچیز بوده و ثبات رنگی کامپوزیت تولیدی عالی بوده است.

کلیدواژه‌ها


as an enhanced antimicrobial agent for wool, J. Photochem. Photobiol. B, 103, 207-214, 2011.
[31] Mirjalili, M., Karimi, L., Extraction and characterization of natural dye from green walnut shells and its use in dyeing polyamide: Focus on antibacterial properties, J. Chem., Article ID 375352, 2013.
[32] Sadeghi-Kiakhani, M., Tehrani-Bagha, A. R., Gharanjig, K., Hashemi, E., Use of Pomegranate peels and Walnut Green husks as the green antimicrobial agents to reduce the consumption of inorganic nanoparticles on wool yarns, J. Clean. Produc., 231, 1463-1473, 2019.
[33] Jabli, M., Sebeia, N., Boulares, M., Faidi, K., Chemical analysis of the characteristics of Tunisian Juglans regia L. fractions: Antibacterial potential, gas chromatography–mass spectroscopy and a full investigation of their dyeing properties, Indus. Crop. Produc., 108, 690-699, 2017.