مروری بر روش‏های حل مسائل چیدمان مارکر با استفاده از الگوریتم‏های ابتکاری و فراابتکاری

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

طراحی مارکر از مهم‌ترین مراحل در بخش برش الگو صنعت پوشاک است. این فرایند در دسته مسائل تعیین شرایط بهینه ای است که هدف اصلی آن کشف آرایش و چیدمان مناسب از قطعه‌های متعدد الگو روی لایه های پارچه است. هدف مرسوم این مرحله بیشینه‌کردن بهره‌ برداری، کمینه‌کردن دورریز پارچه و نیز کاهش زمان محاسبات است. چیدمان مارکر به‌عنوان موضوع مبتلا به صنعت پوشاک در گروه مسائل چیدمان دو ‌بعدی نواری‌شکل‌های نامنظم قرار می‌گیرد. این عملیات به یافتن آرایش مناسب از چیدمان مجموعهای از قطعه‌های دوبعدی بر سطحی با عرض ثابت و طول نامحدود منجر می‌شود. در این مقاله، انواع الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری که در حل مسائل چیدمان دو‌بعدی شکل‌های نامنظم توسعه یافته‌اند، مرور شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات