مطالعه مورفولوژی نانو الیاف پلی آمید ۶ الکتروریسی شده به‌روش جت تک نازله و دو نازله دوسویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

2 یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی،

3 عضو هیات علمی/دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

4 دانشجوی دکترای مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

چکیده فارسی:
در این پژوهش تاثیر متغیرهای ولتاژ، فاصله بین سوزن و جمع کننده و غلظت محلول پلیمری در فرایند الکتروریسی نانوالیاف پلی‌ۀمید 6 به روش تک نازله مورد مطالعه قرار گرفت. سپس براساس بهترین شرایط الکتروریسی تعیین شده، مورفولوژی (اندازه قطر و یکنواختی قطر) وب نانو الیاف تولید شده به دو روش تک نازله و دو نازله دو سویه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیر غلظت محلول الکتروریسی مؤثرترین متغیر موثر بر روی قطر نانوالیاف است. با کاهش غلظت محلول الکتروریسی، میانگین قطر نانوالیاف کاهش می‌یابد. مقایسه نمونه‌های الکتروریسی شده دونازله دو سویه با نمونه الکتروریسی شده تک نازله مشابه خود، ملاحظه شد که میانگین قطر نانوالیاف تولیدی حاصل از فرایند الکتروریسی دونازله دو سویه دارای یکنواختی بیشتری است. بنابراین این روشی مناسب برای تولید نانوالیاف با مقادیر بیشتر در مدت زمان تولید کمتر نسبت به الکتروریسی تک‌نازله است.
کلمات کلیدی: الکتروریسی، تک نازله، دونازله دوسویه، مورفولوژی، نانو الیاف

کلیدواژه‌ها

موضوعات