اثر شکل شناسی نانو ذرات تیتانیم دی اکسید و نانو پوشش طلا بر عملکرد خود تمیز شوندگی پارچه سلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش، اثر پوشش نانو طلا و شکل شماسی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (TiO2) بر افزایش بهره‏وری خاصیت نور کاتالیزوری و خود‏تمیز‏شوندگی روی بستری سلولزی بررسی شده است. پارچه های ویسکوزی با نانو ذرات طلا به روش پاششی در زمانهای متفاوت (از s30 تا min 4) پوشش دهی شدند. سه مورفولوژی متفاوت از نانوذرات TiO2 به شکلهای کروی، دوکی و میله ای با روش افشانه ای بر روی بسترهای خام و با پوشش طلا اعمال گردیدند. مرفولوژی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی و قدرت خود تمیز شوندگی با اندازه گیری شاخص های قدرت رنگ و اختلاف رنگ(ΔE) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که وجود پوشش طلا بعلت تمایل به جذب الکترون‌های نانو ذراتTiO2 برانگیخته، باعث ارتقای خاصیت فتوکاتالیزوری میگردد، اما ضخامت پوشش روی بستر تغییر معنا‏داری در افزایش راندمان خاصیت فوتوکاتالیزوری نشان نداد. نانوذرات TiO2 میله ای شکل نسبت به کروی و دوکی شکل خاصیت خودتمیزشوندگی بیشتری را نشان میدهند که میتواند مربوط به سطح مخصوص بالاتر آنها در مقایسه با دو نوع دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات