عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت ریسندگی- مطالعه موردی : استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، دانشکده مهندسی صنایع، کد پستی 3981838381

چکیده

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) از راه یکپارچه‌سازی فرایندهای کسب و کار برای سازمان‌ها مزایای زیادی از جمله افزایش بهره‌وری، بهبود مدیریت کیفیت و کاهش هزینه‌ها را به همراه دارد. با این حال اجرای ERP فرایندی هزینه‌بر و پیچیده است و در نتیجه بسیاری از طرح‌های اجرای ERP با شکست مواجهه می‌شوند. در این پژوهش، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجرای موفق سامانه‌های ERP پس از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و متخصصان شناسایی به چهار گروه عوامل مدیریتی، عواملانسانی، عوامل فرایندی و عوامل مرتبط با فناوریدسته‌بندی شدند. سپس، برای تعیین مقدار اهمیت هر یک از عوامل مزبور و رتبه‌بندی شرکت‌های جامعه آماری از نظر مقدار آمادگی برای استقرار موفق ERP پرسش‌نامه‌هایی توزیع شد. عوامل شناسایی شده توسط خبرگان، به روش آنتروپی شانون وزن‌دهی و اهمیت هر یک از آنها معین شد. با توجه به وزن‌های به‌دست آمده برای هر یک از عوامل به کمک روش‌های TOPSIS (در نرم‌افزار EXCEL) و تخصیص خطی (در نرم افزار Lingo و جواب‌هایی از نوع Global Optimal)، شرکت‌ها از لحاظ مقدار آمادگی برای اجرای موفق سامانه‌های ERP رتبه‌بندی شده‌اند. به دلیل ناهمخوانی نتایج حاصل از دو روش مزبور، برای رسیدن به یک اجماع کلی از روش ادغامی میانگین حسابی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که در آنها عوامل شناسایی شده، به‌ویژه بسترهای عوامل مدیریتی و انسانی مهیاتر باشد، آمادگی بیشتری برای اجرای موفق ERP دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات