کلیدواژه‌ها = متغیرهای برندسازی
بررسی متغیرهای تاثیرگذار در برندسازی محصولات ورزشی بانوان و ارایه مدل ساختاری

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 41-55

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی