کلیدواژه‌ها = ذخیره انرژی گرمایی
مواد تغییر فاز دهنده و کاربرد آنها در منسوجات

دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 10-18

محمد سیف پور؛ مهدی نوری؛ جواد مختاری