نویسنده = محمودی پندری، محمد صالح
تأثیر خودبینی مصرف‌کننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-78

محمد صالح محمودی پندری؛ امیررضا کنجکاو منفرد