نویسنده = آخوندی، فاطمه
طراحی و دوخت کلاه NCPAP جهت بستری نوزادان در بخش NICU

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-13

مریم السادات میرحسینی چاهوکی؛ احسان زرین آبادی؛ فاطمه آخوندی