نویسنده = سید محمود طباطبائی هنزایی
تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 87-101

سید محمود طباطبائی هنزایی؛ سعیده داداشی؛ حامد فلاح


تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 41-48

سید محمود طباطبائی هنزائی؛ حمیدرضا کاظمی؛ حامد فلاح


بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-26

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی