نویسنده = پورکاظمیان، هاجر
عوامل موثر در خرید پوشاک

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-42

افسانه ولی پوری؛ هاجر پورکاظمیان