نویسنده = گرجی، صدیقه
تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی