نویسنده = حاجی زاده، ایمان
محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 29-38

سعید ابراهیمی؛ ایمان حاجی زاده؛ پدرام پیوندی