نویسنده = شنبه، مهندس محسن
منسوجات با ضریب پواسون منفی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 19-27

عسل السادات لولاکی؛ مهندس محسن شنبه


بررسی تاثیر تثبیت حرارتی بر میزان تاب زندگی و خصوصیات کششی نخ های مغزی دار با رویه پنبه و مغزی پلی استر

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 27-31

محسن شنبه؛ مرتضی رنجبر امان محمد؛ بهرنگ عادلی؛ آرش عطائیان