نویسنده = ابطحی، سید مهدی
بررسی تاثیر الیاف گوناگون بر خاصت کشش پذیری قیر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 31-34

سید مهدی حجازی؛ سید مهدی ابطحی؛ رضا علی پور؛ محمد شیخ زاده