نویسنده = فدایی، سپیده
تولید میکرو صفحه های پلیمری با سامانه ریسندگی الکترو مرکزگریزی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-45

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ راضیه فرهادی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی