نویسنده = مرادی، فرزانه
مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 5-14

فرزانه مرادی؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ حسن مشروطه