نویسنده = برومند، محمدحسن
اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه تولیدی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-63

محمدحسن برومند؛ سیدعباس میرجلیلی؛ علی اصغر علمدار یزدی