نویسنده = علی اصغر اصغریان جدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-14

محمدصالح احمدی؛ علی اصغر اصغریان جدی