نویسنده = لولاکی، عسل السادات
منسوجات با ضریب پواسون منفی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 19-27

عسل السادات لولاکی؛ مهندس محسن شنبه