نویسنده = علمدار یزدی، علی اصغر
اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه تولیدی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-63

محمدحسن برومند؛ سیدعباس میرجلیلی؛ علی اصغر علمدار یزدی


استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 209-215

زینب مزدک؛ پدرام پیوندی؛ علی اصغر علمدار یزدی