نویسنده = سارلی، محمدامین
تقاضا برای ماسک های نانوفناوری با قابلیت محافظتی برتر در جهان بعد از کرونا

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-49

احمد هیوه چی؛ ملیکا شراهی؛ محمدامین سارلی؛ پیمان بروکی میلان