نویسنده = غریب تهرانی، فیروزه
تزئین لباس مجلسی بانوان با استفاده از سیستم هوشمند نوری

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 43-51

فیروزه غریب تهرانی؛ عبدالرسول مقسم؛ علیرضا حسین پور کاسگری